ALGEMENE VOORWAARDEN

Disclaimer 

Deze website is eigendom van ALRANA BV, Ruytenburgstraat 79, 2600 Berchem, e-mail adres info@poweredbyzeno.be en ondernemingsnummer BE 0779.303.938. 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de ALRANA BV. Beperking van aansprakelijkheid; de informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. ALRANA BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ALRANA BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. ALRANA BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site, links inbegrepen, kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ALRANA BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. ALRANA BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ALRANA BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken; het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Algemene voorwaarden Zeno

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden”) van Zeno Charged BV met maatschappelijke zetel te Ruytenburgstraat 79, 2600 Berchem en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE 0784.365.457.

1.1     Diensten en vergoedingen

Zeno Charged BV draagt zorg voor de diensten in ruil voor de vergoedingen te betalen door de Klant, zoals beide limitatief     omschreven     in     deze     Overeenkomst 

1.2     Toegang voor installatie

Zeno Charged BV is te allen tijde gerechtigd de beschikbaar gestelde locatie te betreden teneinde werkzaamheden te kunnen (laten) verrichten die met het oog op de installatie, het adequaat functioneren of het onderhoud van de Laadinfrastructuur nodig of gewenst zijn.

1.3     Opleveringstermijn

Voor zover de bestaande elektrische installatie conform het AREI is uitgevoerd en er een vlotte toegang tot de locatie voor de werkzaamheden is verschaft aan Zeno Charged BV, bedraagt de standaard levertermijn 4 tot 6 weken na schriftelijke bevestiging van de klant. Een langere levertermijn te wijten aan de onbeschikbaarheid van materiaal is mogelijk. 

1.4     Oplevering en overdracht eigendom

Tot op het ogenblik dat de factuur volledig betaald wordt blijft al het materiaal en infrastructuur, inclusief de laadstations eigendom van Zeno Charged BV. 

1.5     Duur Overeenkomst

Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment van     ondertekening.     Bijhorende     diensten     worden afgesloten op jaarbasis en zijn opzegbaar 3 maand voorafgaand aan de startdatum van het volgende jaarcontract.

1.6     Vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst

Zeno Charged BV     kan     deze  Overeenkomst vroegtijdig beëindigen zonder opzegtermijn of opzegvergoeding in geval van 

i) niet betaling van enig bedrag verschuldigd aan Zeno Charged BV binnen de door huidige Overeenkomst gestelde termijnen, voor zover een aanmaning tot betaling bij aangetekend schrijven werd ontvangen; (ii) faillissement, toepassing van de wet continuïteit ondernemingen of de vereffening

De ter beschikking gestelde laadpas(sen) zullen onmiddellijk aan Zeno Charged BV overhandigd worden.

1.6     Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden: 7 dagen factuurdatum tenzij anders overeengekomen.

De facturen voor eenmalige betalingen voor eventuele voorbereidende werken alsook voor directe levering en installatie zijn contant te betalen 50% bij bestelling, 50% na installatie.

De facturen voor recurrente betalingen zijn betaalbaar via SEPA of enige andere vorm van domiciliëring. De betaling van deze facturen is opvraagbaar door Zeno Charged BV op de eerste dag van de respectievelijke maand. De eerste factuur wordt, vanaf het moment van indienstname (na het uitvoeren van de keuring), bezorgd aan de Klant.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet–betaling van de factuur op de vervaldag, is de Klant vanaf deze datum van rechtswege en zonder     voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag     volgens     de     wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties zoals gewijzigd door de wet van 22 november 2013, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Zeno Charged BV tevens het recht om een administratieve kost van 10% aan te rekenen, met een minimum van 125 euro.

Zeno Charged BV verzendt haar facturen per e-mail naar het e-mailadres dat de Klant bij Zeno Charged BV bekend heeft gemaakt. De Eindgebruiker ontvangt maandelijks een factuur, voordat het geld wordt geïncasseerd. Bij de factuur zit een overzicht van de laadbeurten en de samenhangende kosten in geval de Klant heeft gekozen voor een Online uitbreidingspakket.

Voor de vaststelling van de op enig moment verschuldigde bedragen (inclusief laadkosten uit eventuele laadsessies in het Partnernetwerk) is de administratie van Zeno Charged BV bindend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn. Eventuele klachten over een factuur dienen binnen 30 dagen na factuurdatum aan Zeno Charged BV gemeld te worden.

Wijziging van het bankrekeningnummer, factuuradres en/of e-mailadres kan gewijzigd worden op het Zeno Charged BV-online platform.

1.7.      Indexatie

De vergoedingen voor de diensten van Zeno Charged BV, bepaald in deze Overeenkomst, zullen jaarlijks geïndexeerd worden op de aanvang van een nieuw kalenderjaar, en voor de eerste maal op 1 januari 2023     in  functie van de wijzigingen van de consumptieprijsindex.

1.8     Aansprakelijkheid     

Zeno Charged BV is aansprakelijk voor directe schade  die door     een     gebrek     in     laadinfrastructuur     wordt veroorzaakt aan de Klant, haar werknemers of derden lijden evenals de schade veroorzaakt ingevolge het slecht onderhoud door Zeno Charged BV. Zeno Charged BV kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid in hoofde van de Klant, haar werknemers of derden.

De Klant is aansprakelijk voor stoffelijke schade, financiële gevolg schade en zuiver financiële schade schade die Zeno Charged BV of enige derde lijdt ten gevolge van     door     of     namens     de     Klant     verrichtte werkzaamheden of handelingen met betrekking tot de locatie waarop de Laadinfrastructuur zich bevindt.

Partijen     erkennen     dat     vorderingen     inzake productaansprakelijkheid     met     betrekking     tot     de Laadinfrastructuur dienen te worden gericht aan de leverancier van de Laadinfrastructuur. Zeno Charged BV verbindt zich er toe in dit geval de gegevens van de leverancier over te maken aan de Klant zodat deze de Klant de leverancier rechtstreeks kan aanspreken. De aansprakelijkheid van Zeno Charged BV is in ieder geval beperkt tot de productgaranties verstrekt door de leverancier en de klant doet uitdrukkelijk afstand van verhaal ten opzichte van Zeno Charged BV van al de schade eisen die niet vergoed worden door de leverancier.

Partijen sluiten beiden hun aansprakelijkheid jegens elkaar voor indirecte schade uit. Onder indirecte schade

1.9 Reclame, communicatie en intellectuele eigendom

Zeno Charged BV is gerechtigd om op de Laadinfrastructuur (commerciële)     communicatie,     met     inbegrip     van reclame (en logo’s), van Zeno Charged BV te plaatsen.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Laadinfrastructuur, de daaraan gerelateerde netwerkonderdelen, apparatuur en software berusten

bij Zeno Charged BV en/of haar leveranciers of licentiegevers, en worden in geen geval in deze Overeenkomst overgedragen aan de Klant.

De partijen zullen de inhoud van de onderlinge overeenkomsten, alsook de commerciële voorwaarden en bijhorende bepalingen geheimhouden. Informatie omtrent de technische oplossing van Zeno Charged BV op vlak van laadinfrastructuur en bijhorende diensten dient eveneens strikt confidentieel behandeld te worden.

De Partijen zijn bereid om te communiceren omtrent de samenwerking met eventueel gebruik van het logo van de andere partij. Dergelijke communicatie publiek of via sociale media met algemene verwijzing naar de installaties van de Klant is toegestaan.

1.10 Netcongestie

Zeno Charged BV heeft het recht om in functie van netcongestie (i.e. verzadiging van het elektriciteitsnet) of bij eventuele stroomtekorten op het elektriciteitsnet, het laadvermogen kortstondig te reduceren. Hierbij is geen compensatie voor de Klant verschuldigd zolang dit niet meer dan 0,5% van de tijd bedraagt. Indien dit wel het geval is, zal Zeno Charged BV de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

1.11 Overdracht

De Klant is niet gerechtigd om deze Overeenkomst over te dragen. Zeno Charged BV heeft te allen tijde het recht: (i) deze Overeenkomst, inclusief alle daarin opgenomen rechten verplichtingen, geheel of gedeeltelijk aan een natuurlijke of rechtspersoon over te dragen of te cederen en/of (ii) de Laadinfrastructuur te laten bezwaren (waaronder begrepen het vestigen van een pandrecht), te verkopen of te verhuren op voorwaarde dat de overnemer geen met de Klant concurrerende activiteiten verricht.

1.12 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen van welke aard ook, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen).